امیر سلیمی ثابت

چای دبش

تیام شبکه

سازماندهی رک شبکه: آرایش رک و مشخص نمودن نودهای شبکه سازماندهی وقرار گیری تجهیزات شبکه در درون رک توزیع کابل در داخل رک مدیریت پچ پنل و تجهیزات شبکه درون…

ادامه مطلب

چای دبش

تجهیز و راه اندازی اتاق سرور: اجرای کف کاذب-کولینگ اتاق سرور-کابل کشی ساخت یافته-نصب تجهیزات اتاق سرور راه اندازی و ارتباطات: راه اندازی وارتباط ۲۵ نمایندگی در سراسر کشور -راه…

ادامه مطلب