امیر سلیمی ثابت

تیام شبکه

تیام شبکه

سازماندهی رک شبکه: آرایش رک و مشخص نمودن نودهای شبکه سازماندهی وقرار گیری تجهیزات شبکه در درون رک توزیع کابل در داخل رک مدیریت پچ پنل و تجهیزات شبکه درون…

ادامه مطلب